پس از یادگیری هر فصل ریاضی، نیاز به معلمی که مطالب آن فصل را برای دانش آموز دوره کند، بسیار حس میشود.

والدین زیادی وجود دارند که با نحوه تدریس ریاضی به فرزندان خود آشنا نیستند و چه بسا استفاده از روش های پیشین یادگیری ریاضی، موجب ایجاد دوگانگی آموزشی در دانش آموز شود و اضطراب یادگیری را دوچندان کند.

مشاهده فیلم های آموزشی، راهکاری مفید برای معلمان است تا فیلم آموزشی آن فصل را در کلاس اجرا کرده و مطالب را با توضیحات یک معلم موفق، به دانش آموزان نمایش دهند.

فیلم های آموزشی هر فصل را از طریق لینک های زیر میتوانید دانلود کنید: