نمایش 1–6 از 7 نتیجه

فیلم آموزشی فصل 3 ریاضی پایه پنجم

بدون امتیاز 0 رای
این محصول شامل 3 فیلم آموزشی فصل 3 ریاضی پایه ی پنجم  دبستان با مجموع تقریبی 23 دقیقه زمان  و شامل آموزش قسمت به ق
45,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 2 ریاضی پایه پنجم

بدون امتیاز 0 رای
این محصول شامل 5 فیلم آموزشی فصل 2 ریاضی پایه ی پنجم دبستان با مجموع تقریبی 29 دقیقه زمان  و شامل آموزش قسمت به قس
60,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 5 ریاضی پایه پنجم

بدون امتیاز 0 رای
این محصول شامل 3 فیلم آموزشی فصل 5 ریاضی پایه پنجم دبستان با مجموع تقریبی 17 دقیقه زمان و شامل آموزش قسمت به قسمت
35,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 4 ریاضی پایه پنجم

بدون امتیاز 0 رای
این محصول شامل 3 فیلم آموزشی فصل 4 پایه ی پنجم دبستان با مجموع تقریبی 16 دقیقه زمان  و شامل آموزش قسمت به قسمت فصل
35,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 6 ریاضی پایه پنجم

بدون امتیاز 0 رای
این محصول شامل 4 فیلم آموزشی  فصل 6 ریاضی پایه ی پنجم دبستان با مجموع تقریبی 20 دقیقه زمان و شامل آموزش قسمت به قس
40,000 تومان

فیلم آموزشی فصل7 ریاضی پایه پنجم

بدون امتیاز 0 رای
این محصول شامل 3 فیلم آموزشی  فصل 7 ریاضی پایه ی پنجم دبستان با مجموع تقریبی 22 دقیقه زمان  و شامل آموزش قسمت به ق
45,000 تومان